Ha Isten megkérdezne: “Milyen alapon akarsz te a mennybe jutni?” – mit válaszolnál neki?

Ha csak egy kicsit is bizonytalan vagy, és tétovázol a válasszal, akkor ez a pár sor azt a legjobb hírt közli veled, amit ember valaha is hallhat! Az a néhány perc, amit a következő sorok elolvasásával töltesz, örök érvényű lehet számodra.

Tudtad te, hogy a Biblia elmondja, hogyan lehetsz már most bizonyos afelől, hogy örök életed van és Istenhez jutsz a mennybe?

“Ezeket pedig azért írom néktek… hogy tudjátok: örök életetek van.” (1Jn 5:13)

Nos, nézzük, hogyan is juthatsz már most bizonyosságra…

1. A Mennyország (örök élet) – ajándék

a Biblia mondja:

“… Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23b)

És mivel a mennyország ajándék – minden más ajándékhoz hasonlóan nem lehet megdolgozni érte vagy kiérdemelni. Ezért sem személyes erőfeszítéseid, sem jótetteid, sem vallásos cselekedeteid nem szerezhetnek neked belépőt a mennybe.

“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9)

Miért van az, hogy senki sem tudja kiérdemelni a mennybe jutást? Azért, mert

2. Az ember bűnös.

“Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róm 3,23)

A bűn Isten törvényének megszegése, amik ilyenek: hazugság, érzékiség, szélhámosság, csalás, harag, gonosz gondolatok, erkölcstelenség, stb. És ezért az ember nem tudja megmenteni önmagát. Ha jótetteiddel akarnád megmenteni önmagad, tudod milyen jónak kellene lenned? A Biblia szerint tökéletesnek kellene lenned:

“Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48)

Ilyen magas követelményt egyikünk se tud teljesíteni. Ezért senki sem tudja megmenteni önmagát. Meg aztán Isten azt is mondja:

“Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett.” (Jak 2:10)

De minden bűnünk ellenére…

3. Isten irgalmas és ezért nem akar büntetni minket.

Ez azért van…

“mert az Isten szeretet” (1 Jn4:8)

És Ő mondja:

“örök szeretettel szeretlek” (Jer 31:3b)

De ugyanaz a Biblia, amely azt mondja, hogy az Isten szeretet, azt is mondja, hogy…
Isten igaz, és ezért meg kell büntetnie a bűnt.

A Biblia mondja:

“bár nem hagyja egészen büntetés nélkül” (2Móz 34:7b)

“Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik” (Ez 18:4)

Itt jön elő a mi problémánk: Ugyanis mi mindnyájan bűnösök vagyunk. A bűn büntetése pedig: halál. Ahhoz, hogy Istennel jó kapcsolatunk legyen, bűnbocsánatra van szükségünk.

Isten egy személyben adta nekünk a megoldást, aki…

4. Jézus Krisztus

Kitől kaphatsz hiteles képet Jézus Krisztus kilétéről? A Biblia nyíltan kimondja: Ő a végtelen Isten-ember.

“Kezdetben volt az Ige (Jézus)… és az Ige (Jézus) Istennél volt… . Az Ige (Jézus) testté lett, és itt élt közöttünk…” (Jn 1:1,14)

Jézus Krisztus lejött a Földre, bűn nélkül élt közöttünk, de közben…

Mit tett?

Bűneink büntetéseként meghalt a kereszten és feltámadt a sírból, hogy megszerezze számunkra a helyet a mennyben.

“Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt (Jézust) sújtotta mindnyájunk bűnéért.” (Ézs 53:6)

Isten gyűlöli bűneinket, de irántunk való szeretetéből az Ő Fiára helyezte azokat. Krisztus a kereszten az ő testében hordozta a mi bűneinket. Most Ő, Jézus Krisztus, felajánlja neked az örök életet (a mennyországot), mint ingyenes ajándékot.

Amivel ezt az ajándékot elfogadhatod, az…

5. A hit

A hit kulcsa nyitja a mennyországot. Az üdvösségre vonatkozó hittel kapcsolatban sokan elkövetnek két hibát, mikor azt gondolják, hogy az…

  • Csupán intellektuális elfogadás, azaz: történelmi tények elhívése. A Biblia azt mondja, hogy még az ördög is hisz Istenben. Így hát az Isten létében való hit még nem üdvösségre vezető hit. (Jak 2:19)
  • Csupán alkalmi hit, azaz: fizikai, családi, anyagi ügyekben, vagyis válságos időkben bízni Istenben.

Nos, mindezekben Krisztusban kell bízni, de ez még nem üdvösségszerző hit!
AZ üdvösségre vezető hit, az egyedül Jézus Krisztusba vetett bizalom. Miszerint egyedül az számít, aki Krisztus, és amit ő tett, sokkal inkább, mint amit mi teszünk a mennybe jutásért.

“Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz…” (ApCsel 16:31a)

A hit olyan, mint a koldus keze, ami elfogadja a Király ajándékát. Mi nem érdemeljük az örök élet ajándékát. De mégis a mienk lehet, ha hittel elfogadjuk.

Te most a legnagyszerűbb történetet olvastad a legnagyszerűbb ajándékról, melyet a valaha élt legnagyszerűbb személy: Jézus Krisztus ajánl neked.

Isten most ezt kérdezi tőled:

Szeretnéd elfogadni az örök élet ajándékát?

Ez egy nagyon fontos dolog! Előbb tisztázzuk, hogy mit foglal magában:

Először azt jelenti, hogy bizalmadat a magad tettei helyett teljesen Krisztusnak a kereszten érted végzett tetteire viszed át.

Aztán azt jelenti, hogy a feltámadott, élő Krisztust, mint Üdvözítődet az életedbe fogadod. Ő mondja:

“Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jel 3:20)

Továbbá azt is jelenti, hogy Jézus Krisztust az életedbe fogadod; mint urat. Ő a Mester. Ő a Király. Szíved tróntermében a trón Őt illeti meg. Ő alkotott téged. Megvásárolt magának, és jogos helyét el akarja foglalni az életedben.

Végül ez a bűneidből való megtérést jelenti. Azt, hogy kész vagy mindennel szakítani, ami Istennek nem tetszik az életedben; és követed Őt aszerint, hogy akaratát kijelenti neked az Ő Igéjében.

Most pedig – ha éppen ez az, amit meg akarsz tenni, – akkor Istenhez jöhetsz imádságban ott és úgy ahogy vagy. Elfogadhatod Jézus Krisztusban az örök élet ajándékát most azonnal.

“…szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk…. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10:10,13)

Ha el akarod fogadni az örök élet ajándékát Jézus Krisztusban, akkor hívd segítségül Őt, kérd tőle most azonnal ezt az ajándékot.
Itt van egy javasolt imádság:

“Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért, és feltámadtál, hogy ezzel nekem is belépőt szerezz a mennybe. Úr Jézus, jöjj az életembe. Kérlek, bocsásd meg bűneimet és szabadíts meg azoktól. Bűneimbol most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Tölts be Szentlelkeddel és urald az életemet. Ámen.”

Ha ez az imádság kifejezte a te szíved őszinte vágyát, figyelj csak mit ígér az Úr Jézus a benne hívőknek: “Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6:47)

Üdvözlünk Isten családjában!

Ha most – bűneidet megbánva és elhagyva – igazán megtértél Istenhez, rábíztad magad Jézus Krisztus áldozati halálára és elfogadtad az örök élet ajándékát, akkor te ezzel Isten gyermeke lettél! Méghozzá: örökre! Üdvözlünk hát Isten családjában!

“Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” (Jn 1:12)

Ma van a lelki születésed napja – erre mindig örömmel emlékezhetsz!
“Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek” (Jn 1:13)

Fizikai születésed napját a születési anyakönyvi kivonatod igazolja. Így tehát – hogy visszaidézhesd, mit tett Isten a te életedben ezen a fontos napon – kérünk, írd alá most (másold le, vagy nyomtasd ki), és aztán tartsd meg a következőket…

Lelki születési bizonyítvány

“Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül.” (Róm 10:13)

Beismerem, hogy szükségem van az Úr Jézus Krisztusra, mint az én Megváltómra. Most bűneimmel szakítok, és Jézusra bízom magam az örök életért. Kérem Jézus Krisztust, hogy bocsásson meg nekem, szabadítson meg a bűn hatalmából, és adjon örök életet. Ezennel átadom az életem fölötti uralmat Jézus Krisztusnak. Mostantól az Ő erejével törekszem Őt szolgálni, és életem minden területén neki engedelmeskedem.

Dátum: …………………………………….

Aláírás: …………………………………….

És mi jön ezután?

Amint az újszülött csecsemő növekszik testileg, te is úgy fogsz növekedni lelkileg a következő lépésekkel:

1. Olvasd a bibliát! Naponta olvass el egy fejezetet János evangéliumából.
“Mint az újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre.” (1Pt 2:2)

2. Imádkozz! Naponta beszélgess Istennel.
“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt…” (Fil 4:6)

3. Járj istentiszteletre! Egy olyan gyülekezetbe menj, ahol a Bibliát tanítják neked és Jézus Krisztus imádatát.
“Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk!” (Zsolt 122:1)
“Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4:24)

4. Ápold a közösséget a keresztyénekkel! Ők segítenek neked növekedni a hitben.
“Akik pedig hittek a beszédének … kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban.” (Apcs. 2:41,42)

5. Légy Jézus Krisztus tanúja! Mondd el másoknak, mit jelent Ő neked! Jézus mondta: “Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10:32-33)

Jól vésd emlékezetedbe, hogy rendszeresen járj egy olyan gyülekezetbe, ahol a Bibliát tanítják és Jézus Krisztust imádják. Krisztusba vetett hitedről tégy tanúbizonyságot közöttük és csatlakozz hozzájuk.

“Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták…” (Zsid 10:25)

 

Forrás: kecskemetibaptista.hu